Vedtægter for ESBC Danmark

Vedtægter for ESBC Danmark

§ 1 Formål:

Foreningens formål er,
at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med ESBC stævner
at informere om stævner
at arrangere indkvartering i henhold til tilbud
at tilbyde og arrangere grupperejse i den udstrækning, det er muligt og relevant
at være behjælpelig med booking af individuel transport for de medlemmer, der ønsker det
at eventuelt arrangere et eller flere fællesarrangementer på rejserne
at arrangere ESBC stævner og arrangementer i Danmark i samarbejde med Europabestyrelsen.

§ 2 Medlemmerne:
Alle der r fyldt 50 år eller fylder 50 år i året for afholdelse af førstkommende europæiske ESBCstævne kan blive medlem. Alle medlemmer der opfylder ovenstående og med licens i Danmarks Bowlingforbund kan deltage i det europæiske ESBC stævne sidst i juni, samt øvrige ESBCarrangementer. Derudover kan ægtefæller eller samlever optages uanset alder. Alle nuværende medlemmer under 50 år forbliver som medlemmer. Udmeldelse skal ske skriftligt eller per e-mail til foreningens kasserer senest 15. juli med virkning fra 31. juli samme år. Har et medlem ikke betalt kontingent og er blevet slettet som medlem, skal det skyldige kontingent for det pågældende år betales, inden vedkommende igen kan optages som medlem.

§ 3 Foreningens midler:
Foreningens midler tilvejebringes gennem et medlemskontingent, der hvert år skal fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli. Kontingentet skal betales senest den 1. august. Eventuelt overskud fordeles mellem medlemmerne – for eksempel til billiggørelse af rejserne.

 
§ 4 Bestyrelsen
§ 4,1 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. 
§ 4,1,1 Det tilstræbes, at medlemmer af bestyrelsen fordeles ligeligt mellem landsdelene.
§ 4,2 Ligeledes vælges en bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode. Suppleanten indtræder i valgperioden, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne.
§ 4,3 Desuden vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år ad gangen, forskudt, således at 1. bilagskontrollant vælges i lige år og 2. bilagskontrollant i ulige år. Ligeledes vælges en bilagskontrollantsuppleant for en 1 årig periode.
§ 4,4 Kun medlemmer af ESBC Danmark kan vælges til ovenævnte poster.

§ 5 Forpligtelser:
§ 5.1 Foreningen er forpligtet til at tilmelde danske bowlere til ESBC stævner, samt at formidle betaling af startgebyr ved disse stævner.
§ 5.1.1 Bestyrelsen skal fremskaffe ens spillebluser. På 2- og 3-mandshold skal der spilles i samme ensfarvede underdel ifølge ESBC Europas vedtægter.
§ 5.2 Hvis det tilmeldte antal danske spillere overstiger den kvote Danmark har fået tildelt fra det arrangerende land, så vil medlemmerne blive udtaget på baggrund af aktivitet de seneste 3 år. Nye medlemmer vil altid indgå med 100 % aktivitet. Er yderligere begrænsning nødvendig, da sker dette ud fra medlemmets anciennitet. § 5.2.1 Æresmedlemmer er altid spilleberettiget og kontingent fri.
§ 5.2.2 Bestyrelsen er altid spilleberettiget, og udgiften til deres deltagergebyr betales af ESBC Danmark.

§ 6 Generalforsamlingen:
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til alle medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der med bindende virkning afgør alle spørgsmål om behandlings- og afstemningsmåder. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt et medlem forlanger det. Alle beslutninger tages, og alle valg afgøres ved almindelig flertal, medmindre andet er fastsat i vedtægterne. Stemmeret har alle medlemmer af ESBC Danmark, der har betalt kontingent for året, hvor generalforsamlingen afholdes. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog således at ingen må være i besiddelse af mere end fem fuldmagter. Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsor:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning – herunder årets EM-stævne og overrækkelse af årets vandrepokaler.
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
 8. Kommende stævne
 9. Eventuelt.

  Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal fremsendes skriftligt eller pr. e-mail.

 § 7 Eksklusion:
Et medlem kan ekskluderes efter indstilling af bestyrelsen til generalforsamlingen. Eventuel
vedtagelse af eksklusion af et medlem skal vedtages med 2/3 flertal.
§ 8 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan foretages på den ordinære generalforsamling under punktet indkomne
forslag, med almindelig flertal.
§ 9 Opløsning:
Opløsning af foreningen vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen Eventuelle midler
fordeles blandt medlemmerne.

Æresmedlemmer i ESBC Danmark.

Christian Thomsen medlemsnummer 1 den 1 november 2014
Lise Mollerup Sørensen medlemsnummer 2 den 6 oktober 2019

 

Senest ændret den 18 oktober 2020

Print Friendly, PDF & Email